Itch Reclame B.V., Schootense Dreef 9b, 5708 HZ Helmond Nederland, inschrijvingsnummer K.v.K. 17080792 te Eindhoven.

red swirl alt

Bedrijfsomschrijving van Itch Reclame B.V.

Exploitatie van een Reclamebureau voor het verlenen van diensten op het gebied van reclame en communicatie, waaronder het ontwerpen en produceren van logo’s, huisstijlen, verpakkingen, mailingen, folders, advertenties, catalogi, internetpagina’s en al het aanverwante. Evenals het ontwikkelen van concepten en communicatiestrategieën, het begeleiden van inkoop van drukwerk in al zijn vormen en het begeleiden van beursdeelnames. Al het bovenstaande in de meest ruime zin genomen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst mondeling of schriftelijk tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Itch Reclame B.V. en een opdrachtgever.
 2. Koop- en/of andere voorwaarden door opdrachtgevers voorgeschreven zijn voor Itch Reclame B.V. bij aanvaarding van orders slechts bindend, voor zover zij niet afwijken van en niet in strijd zijn met deze voorwaarden, tenzij Itch Reclame B.V. schriftelijk heeft bevestigd dat de voorwaarden van de opdrachtgever geheel dan wel ten delen prevaleren.
 3. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, dan maakt de gewijzigde versie van de voorwaarden deel uit van iedere, na het moment van het in werking treden van die wijziging, tussen Itch Reclame B.V. en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, mits Itch Reclame B.V. de opdrachtgever een exemplaar van de gewijzigde versie heeft toegezonden en deze de gewijzigde versie op verzoek van Itch Reclame B.V. heeft geaccordeerd, danwel indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na verzending van de nieuwe voorwaarden daar schriftelijk tegen heeft geprotesteerd. In geval van protest als in dit artikel bedoeld zullen tot overeenstemming tussen ons en de afnemer is bereikt over de gedeeltelijke toepasselijkheid van de nieuwe algemene voorwaarden, de huidige voorwaarden blijven gelden.

 

Artikel 2. Aanbieding, totstandkoming overeenkomstherroeping
 1. Alle overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van onze opdrachtgever van een van Itch Reclame B.V. afkomstig aanbod, begroting c.q. offerte.
 2. Alle offertes, begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven van Itch Reclame B.V. zijn vrijblijvend.
 3. De door Itch Reclame B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
 4. De opdrachtgever is gehouden de opdracht schriftelijk te bevestigen. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Itch Reclame B.V. een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan geldt de opdracht conform offerte.
  Bij mondelinge acceptatie geldt de factuur als bevestiging van de gesloten overeenkomst, mits Itch Reclame B.V. de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd en niet binnen 8 dagen bezwaar is aangetekend door de opdrachtgever.
 5. Overschrijdingen van offertes tot 10% van het totaalbedrag worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door opdrachtgever te worden goedgekeurd, indien de overschrijding een gevolg is van aantoonbare meerkosten, tariefwijzigingen en/of meeruren.
 6. De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten en andere door de overheid opgelegde heffingen, transportkosten, transportverzekeringen, porti, auteurscorrecties en jaarlijkse mediatariefverhogingen, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Itch Reclame B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Aanbiedingen en/of andere toezeggingen van personeel van Itch Reclame B.V. zijn slechts bindend indien schriftelijk door Itch Reclame B.V. bevestigd.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Itch Reclame B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. In geval Itch Reclame B.V. bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene bijvoorbeeld wat betreft kleur, schaal en materiaalkeuze, visueel tot een goed geheel te komen. Itch Reclame B.V. zal over zulke wijzigingen overleg plegen met opdrachtgever.
 5. Itch Reclame B.V. bedingt deze Algemene Voorwaarden mede voor al degenen, die Itch Reclame B.V. bij de uitvoering van een opdracht betrekt.

 

Artikel 4. Gebreken; klachttermijn
 1. Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 5 dagen na aflevering als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden op gebreken te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  – Of de juiste zaken zijn afgeleverd;
  – Of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  – Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
 2. Indien een gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd dient opdrachtgever dit binnen 5 dagen na levering schriftelijk aangetekend aan Itch Reclame B.V. te melden.
 3. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.

 

Artikel 5. Uitvoeringstermijn
 1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Niet-tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Itch Reclame B.V.. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Itch Reclame B.V. derhalve schriftlijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Itch Reclame B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Itch Reclame B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien er sprake is dat de meerprijzen meer bedragen dan 10% van het vast honorarium dat is overeengekomen kan de overeenkomst schriftelijk ontbonden worden, waarbij alsdan door Itch Reclame B.V. aanspraak wordt gemaakt op een bepaald gedeelte van het reeds overeengekomen vaste honorarium. 4. In afwijking van lid 3 zal Itch Reclame B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Itch Reclame B.V. kunnen worden toegerekend.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van Itch Reclame B.V. mag opdrachtgever geen verandering in de ontwerpen aanbrengen tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst, dient Itch Reclame B.V. als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de door Itch Reclame B.V. gehanteerde honorariumtarieven.

 

Artikel 7. Vertrouwelijke informatie
 1. Iedere partij zal alle, redelijkerwijs, te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de, van de andere partij ontvangen, vertrouwelijke informatie geheim te houden.

 

Artikel 8. Beëindiging door opdrachtgever
 1. Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft Itch Reclame B.V. recht op vergoeding van:
  – Alle door Itch Reclame B.V. gemaakte kosten, honoraria daaronder begrepen, tot het moment van beëindiging van de opdracht.
  – De door Itch Reclame B.V. in redelijkheid te verwachten winstmarge voor de betreffende opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag, exclusief BTW, dat met de opdracht gemoeid is.

 

Artikel 9. Beëindiging van de opdracht
 1. De vorderingen van Itch Reclame B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Itch Reclame B.V. omstandigheden bekend worden, die Itch Reclame B.V. goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  – Indien Itch Reclame B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
  – In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever. In de genoemde gevallen is Itch Reclame B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Itch Reclame B.V. schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien Itch Reclame B.V. echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke, omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de opdrachtgever van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht niet kan voltooien, dan heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte arbeid en vergoeding van reeds gemaakte onkosten.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom
 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, commercials, foto’s, beelden geluidsfragmenten, litho’s, mallen en digitale informatie, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product/productie, oefent Itch Reclame B.V. dan wel haar licentiegevers het haar toekomende auteursrecht op deze zaken en/of goederen en/of rechten uit. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Itch Reclame B.V. en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Itch Reclame B.V. garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen. Zij wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken.
 3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Itch Reclame B.V. voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 4. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, kunnen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en Itch Reclame B.V. eindigt, voor zover zij aan Itch Reclame B.V. toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen, waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en recht op rechten van intellectuele eigendom, de opdrachtgever aan Itch Reclame B.V. verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Itch Reclame B.V. voor het inschakelen van de derden op verzoek van de opdrachtgever met deze(n) overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 5. Itch Reclame B.V. is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren.

 

Artikel 11. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
 1. Alle door Itch Reclame B.V. verstrekte stukken, zoals zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, commercials, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten, litho’s, mallen en digitale informatie etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Itch Reclame B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 2. Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van Itch Reclame B.V., zal opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle door Itch Reclame B.V. geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst.

 

Artikel 12. Medewerking door opdrachtgever
 1. Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever Itch Reclame B.V. steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en juiste toepassing in zijn organisatie van de door Itch Reclame B.V. te verlenen diensten.
 3. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke gebruik van dergelijke materialen of gegevens en zal Itch Reclame B.V. vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruik inbreuk maakt op enig recht van derden.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Itch Reclame B.V. staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Itch Reclame B.V. het recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Itch Reclame B.V. het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Itch Reclame B.V. in rekening te brengen.

 

Artikel 13. Honorarium
 1. Projecttarieven zijn gebaseerd op uurtarieven en op projectkosten
 2. De hoogte van het uurtarief wordt bepaald door:
  – De bedrijfskosten van Itch Reclame B.V.;
  – De kosten van financiering en risico;
  – De kennis en specialisatie van Itch Reclame B.V. ten aanzien van de opdracht;
  – Het commercieel belang van de opdrachten de eventueel daarmee verband houdende vergoeding voor verveelvoudiging en/ of openbaarmaking.
 3. Itch Reclame B.V. kan verschillende uurtariefsoorten hanteren, namelijk voor: directie, account direction, account management, account secretariaat, traffic/coördinatie, mediaplanning, concept, art/vormgeving, copy, research, DTP, productiebegeleiding, media executie, marktonderzoek, pro memorie posten en voor uitzonderlijke projecten.
 4. Onder bijkomende kosten worden verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende zaken, die niet behoren tot de normale bedrijfskosten van Itch Reclame B.V. en die voor de opdrachtgever worden gemaakt. Indien door het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van voor de opdracht noodzakelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing verplicht is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.

 

Artikel 14. Concurrentiebeding
 1. Indien de opdrachtgever verlangt ook buiten de duur van de opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit binnen een branche opeist, heeft Itch Reclame B.V. recht op een vergoeding.

 

Artikel 15. Licentie (vergoeding)
 1. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig ander of verder gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt slechts het eerste gebruik als overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Itch Reclame B.V. volledig nakomt, verkrijgt hij het exclusieve recht tot gebruik van het ontwerp wat betreft openbaarmaking en verveelvoudiging, indien dit bij de opdracht is overeengekomen.
 3. De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is de honorering van de opdracht begrepen over de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage. Bij ander gebruik dan overeengekomen dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen Itch Reclame B.V. en de opdrachtgever te worden gesloten.
 4. Indien de opdrachtgever licentievergoeding(en) dient te voldoen, dienen, als Itch Reclame B.V. daarom vraagt, opgaven door de opdrachtgever van geproduceerde of verkochte eenheden vergezeld te gaan van een certificaat van een registeraccountant.

 

Artikel 16. Royalty’s
 1. Wanneer bedongen is dat op basis van royalty’s wordt vergoed dienen opgaven door de opdrachtgever van geproduceerde of verkochte eenheden vergezeld te gaan van een certificaat van een registeraccountant.

 

Artikel 17. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 1. Itch Reclame B.V. en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.
 2. Itch Reclame B.V. en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. Itch Reclame B.V. draagt er zorg voor dat de ingeschakelde deskundigen en specialisten een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd.
 3. Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Itch Reclame B.V. voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het gebruik en/of openbaarmaking door opdrachtgever van het door Itch Reclame B.V. geleverde werk en/of product.
 5. Itch Reclame B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens die de opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.
 6. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Itch Reclame B.V. ontvangen zet-, druk- of andere proeven, prototypen of producties zorgvuldig op fouten gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Itch Reclame B.V. te zenden. Goedkeuring van de proeven, prototypen of producties door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Itch Reclame B.V. de aan de proeven, prototypen of producties voorafgegane werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Itch Reclame B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven, prototypen of producties.
 7. Itch Reclame B.V. ontvangt van de opdrachtgever kosteloos tien tot twintig exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt Itch Reclame B.V. een toepasselijk aantal.
 8. Itch Reclame B.V. is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde bezitten, is de opdrachtgever gehouden deze te verzekeren. Indien Itch Reclame B.V. voor opdrachtgever werkzaamheden op locatie uitvoert, dan wel uitgevoerd heeft, vrijwaart opdrachtgever Itch Reclame B.V., ook jegens derden voor schade van welke aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip van beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld door Itch Reclame B.V..
 9. De aansprakelijkheid van Itch Reclame B.V. voor eventuele vergoeding van schaden, kosten en interesten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot, ter keuze aan Itch Reclame B.V., ofwel een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staand tot het overeengekomen honorarium, met in ieder geval als maximum het voor het project in kwestie overeengekomen honorarium, ofwel gratis vervangende levering, wanneer het eventueel eerder geleverde is terugontvangen door Itch Reclame B.V., ofwel het door de verzekering van Itch Reclame B.V. uit te keren bedrag, indien dit bedrag hoger is dan factuurwaarde en indien de verzekering tot uitkering overgaat. Deze beperkingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld door Itch Reclame B.V. of een van haar medewerkers.
 10. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Itch Reclame B.V. aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Itch Reclame B.V. effectief vrijwaart. Itch Reclame B.V. zal al het mogelijke doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen, die van haar gevergd kan worden om in voorkomende gevallen een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokkene derde te verkrijgen. Het in dit lid bepaalde geldt slechts ten aanzien van uitbesteding, die noodzakelijk uit de aard van de opdracht voortvloeit, zoals bij drukwerkopdrachten en advertentieplaatsingen.

 

Artikel 18. Afwijkingen
 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn.
 2. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
  – Oplage tot 20.000 eenheden: 10%
  – Oplage van 20.000 en meer eenheden: 5%
  Het meer of minder geleverde aantal groter dan de toegestane afwijking wordt in rekening gebracht/respectievelijk verrekend.

 

Artikel 19. Betaling
 1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Itch Reclame B.V. is gerechtigd een aanbetaling van 50% te vorderen. Indien Itch Reclame B.V. van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) van Itch Reclame B.V. op.
 4. Kosten voor commercial productie en (ether)media dienen door Itch Reclame B.V. te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop Itch Reclame B.V. tot betaling van deze kosten verplicht is. De opdrachtgever wordt geruime tijd tevoren op de hoogte gesteld van dit tijdstip.
 5. Het is Itch Reclame B.V. toegestaan, gedurende een opdracht, tussentijds declareren.

 

Artikel 20. Incassokosten
 1. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen door Itch Reclame B.V., is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in gebreke zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 3% per maand of per gedeelte van een maand dat de vordering openstaat. Is de opdrachtgever in gebreke met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Deze bedragen, in percentages van de vordering: 15% over de eerste €3.000,00, 10% over het meerdere tot €6.000,00, 8% over het meerdere tot €15.000,00, 5% over het meerdere tot €30.000,00, 3% over het meerdere. Indien Itch Reclame B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Indien Itch Reclame B.V. met opdrachtgever voor een tussen partijen gesloten overeenkomst een gerechtelijke procedure voert, wordt tevens geëist dat de wederpartij in de kosten van het geding veroordeeld wordt.

 

Artikel 21. Overmacht
 1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan, die de nakoming van de verbinding verhinderen en die niet aan Itch Reclame B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Itch Reclame B.V.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Itch Reclame B.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Itch Reclame B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Itch Reclame B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Itch Reclame B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Itch Reclame B.V. niet mogelijk is en langer duurt dan een maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Itch Reclame B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Itch Reclame B.V. gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de Kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Itch Reclame B.V. gevestigd is.

 

De Directie van Itch Reclame B.V.